In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

Visie op identiteit

Wij zijn een eigentijdse (open) christelijke protestants-christelijke / rooms katholieke basisschool die kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving.

Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn/haar kind deze identiteit tijdens de periode dat het kind op Het Kompas zit, meekrijgt.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor een eigen bestaansrecht.

Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen.

Op deze manier geven wij, samen met de kinderen, een praktische invulling aan onze Christelijke identiteit.

Kenmerken hoe er wordt omgegaan met identiteit en respect zijn:

 • Drie keer per week een bijbelvertelling (Trefwoord) voor alle leerlingen.
 • We staan middels vieringen uitgebreid stil bij Kerst en Pasen.
 • Structureel omgaan met methodiek Goed van Start (groep 4-8), Leefstijl (groep 1-8) en lessen Weerbaarheid.
 • Leerlingenraad (groep 5-8) waarbij thema’s als respect, omgaan met elkaar structureel aan de orde worden gesteld.
 • Gedrag wordt structureel bewaakt door kwaliteitsgroep gedrag (zie ook Visie op schoolklimaat).
 • Tijdens intakegesprekken wordt identiteit nadrukkelijk aan de orde gesteld (verwachtingen naar elkaar moeten duidelijk zijn).

 

Visie op ontwikkeling en leren

Kinderen op onze school krijgen de kans om zich breed te ontwikkelen en al hun mogelijkheden en talenten te benutten. Belangrijke kenmerken van ons onderwijs zijn dan ook:

 • Actieve betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen resultaten en leerproces stimuleren.

Betrokkenheid bij leerlingen versterken door tools Boeiend onderwijs Teach like a Champion en Structureel Coöperatief Leren in te zetten.

 • Afstemmen op onderwijsbehoeften van meer begaafde leerlingen (signaleringsinstrument compacten en verrijken, plusklas etc.) vanuit beleidsvorming op school- en Stichtingsniveau.
 • De leerkracht besteedt specifieke aandacht aan vormen van samenwerkend leren, met aandacht voor creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-vaardigheden, kritisch reflecteren en communiceren als onderdelen van de 21e eeuw vaardigheden;
 • De leerkracht zorgt dat kinderen in een veilige omgeving leren, zich competent voelen en trots zijn op de talenten die zij bezitten en worden herkend en erkend;

“De leerkracht doet er toe”

 • De leerkracht draagt zorg voor doorgaande leerlijnen, zowel qua inhoud, didactiek, als klassenmanagement en zelfstandigheid;
 • De kinderen worden uitgedaagd om de gezamenlijk gestelde streefdoelen te behalen;

Goede prestaties kunnen vooral worden behaald als er sprake is van een gezonde leefstijl binnen een gezonde school. Het lesprogramma wordt daarbij gekenmerkt door een dagritme met afwisseling tussen bewegen en leren, tussen inspanning en ontspanning.

 

Visie op teamontwikkeling

Kwalitatief goed onderwijs realiseren is de verantwoordelijkheid van alle teamleden. Hierbij is het van belang om de aanwezige kwaliteiten van leerkrachten en kwaliteitsgroepen goed te benutten.

Door samen te werken, leren we van elkaar en met elkaar. De ontwikkeling en leeropbrengsten van de leerlingen staan hierbij centraal. Bij dit proces analyseren we samen de data, reflecteren we op de eigen didactische vaardigheden en bereiden we samen voor.

Teamleren betekent voor ons veel ruimte creëren voor onderwijsinhoudelijk overleg, gericht op persoonlijke ontwikkeling en ook op passie en plezier in het werk.

Kenmerken van teamleren zijn:

 • Invoeren collegiale consultatie
 • Wijze van omgaan met data (datagesprekken)
 • Teamleren als vast onderdeel van teamvergadering (o.a. vanuit verschillende kwaliteitsgroepen)

Onderwijs is steeds in ontwikkeling. Dit vraagt voortdurende professionele ontwikkeling van alle leerkrachten, om kwalitatief goed onderwijs te blijven garanderen.

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar hoge opbrengsten. Dit geldt voor de basisvakken, maar ook voor de sociaal-emotionele ontplooiing van alle leerlingen. Actieve betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces is hierbij een specifiek aandachtspunt.

Kenmerken die hierbij een rol spelen zijn:

 • Werken met streefdoelen, die door de kinderen worden overgenomen en richting geven aan het eigen leerproces, op basis van relatie;
 • We stellen hoge, realistische einddoelen, tussendoelen per groep en doelen per les. Indien nodig wordt er voor individuele leerlingen een duidelijk ontwikkelingsperspectief geschetst, dat rekening houdt met de competenties en de autonomie van de leerling.
 • Registratie van ontwikkeling en leervorderingen en deze met kinderen en ouders bespreken en volgen;
 • Data gesprekken voeren met collega’s, conclusies trekken en vervolgacties voorbereiden en uitvoeren;
 • Het effectief toetsen en meten van ‘persoonlijke groei’ vormt een wezenlijk aandachtspunt;
 • Realiseren van effectieve leertijd.

 

Visie op schoolklimaat (incl. gedrag)

Een veilig en positief schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor leren en ontwikkelen.

Wij bieden een school waar een ontspannen sfeer heerst, kennis in huis is en sprake is van consequent voorspelbaar gedrag door leerkrachten.

Een goede communicatie met de ouders van onze leerlingen is hierbij van belang.  

Vanuit onze identiteit werken wij aan het uitdragen van normen en waarden, waar onder omgangsvormen. We realiseren dit mede door:

 • Duidelijke (zichtbare) regels en protocollen op school- en klassenniveau, waardoor de schoolomgeving voorspelbaar is;
 • Veiligheid en respect voor elkaar.
 • Structureel omgaan met methodiek Goed van Start (groep 4-8), Leefstijl (groep 1-8) en lessen Weerbaarheid.
 • Leerlingenraad (groep 5-8) waarbij thema’s als respect, omgaan met elkaar structureel aan de orde worden gesteld.
 • Bewaken van het gedrag en het schoolklimaat door kwaliteitsgroep gedrag

Tijdens intakegesprekken met ouders wordt respect en omgaan met elkaar nadrukkelijk aan de orde gesteld, zodat verwachtingen naar elkaar toe duidelijk zijn.

 

Visie op maatschappelijke positionering

Onze brede school heeft een duidelijke plaats in de gemeenschap. In het belang van brede ontwikkeling van onze leerlingen werken wij samen met diverse partnerorganisaties om dit zowel onder schooltijd, als na schooltijd te realiseren. We realiseren dit o.a. door:

 • Activiteiten rondom gezond gedrag, zoals weerbaarheidstrainingen, aanbieden van schoolfruit en sportactiviteiten.
 • Samenwerkingsactiviteiten met de bibliotheek in de brede school
 • Creatieve activiteiten
 • Ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, omdat een stimulerende en ondersteunende thuissituatie bijdraagt aan leren en ontwikkelen.

We gaan onderzoeken, of andere schooltijden meer mogelijkheden biedt om een breder en rijker aanbod mogelijk te maken.