“Elk kind is een belofte”                                  Inspraak van ouders en kinderen vinden we belangrijk.

 

Ouders, kinderen en leerkrachten hebben op verschillende manieren inspraak.

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.

MR_100De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders waarbij het voorzitterschap en de secretarisfunctie altijd uit één van de twee groepen komt. In het algemeen dient de MR ervoor om toe te kijken op het beleid van de school. Daarbij heeft zij drie rechten: instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht. Het varieert per onderwerp welk recht er geldt. Zo dient de MR in te stemmen met het veiligheidsplan, zorgplan, arboplan, begroting, schoolgids, leerplannen en onderwijskundige doelstellingen van de school. Daarnaast mag de MR advies geven over diverse zaken als nieuwbouw en formatieplan. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht en kunnen zij zaken aankaarten bij de school als verbeter- of aandachtspunten. Iedere MR vergadering is openbaar. U kunt wel verzocht worden de ruimte te verlaten als er vertrouwelijke zaken op de agenda staan. Daarom wordt de vergadering gesplitst in een openbaar en besloten deel. Ouders kunnen als toehoorder bij het openbare deel aanwezig zijn. Vergaderingen vinden plaats op school.Wanneer ouders de vergadering als toehoorder bij willen wonen, vragen wij de ouders, hun bezoek aan het openbare deel van de vergadering uiterlijk een week van tevoren aan te kondigen. Dit kunt u doen bij één van de MR-leden, bij voorkeur bij de voorzitter of de secretaris. De recent gehouden ouderraadpleging is een voorbeeld dat op initiatief van de MR tot stand gekomen is. Hier zult u zeker nog meer van horen! Indien u vragen heeft of punten die de aandacht verdienen van de MR, bel of e-mail dan één van de onderstaande leden. Kroonjuweel 5, 4388MD, Oost-Souburg, 0118-422401, E-mail.


De MR in 2016-2017

De MR is dit schooljaar gestart in nieuwe samenstelling; de heer Euser als lid van de oudergeleding. Zijn kinderen zitten in groep 3A en 7A.  Nieuw lid in de personeelsgeleding is mevrouw Gideonse. Zij is na een periode van afwezigheid opnieuw toegetreden.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature in de oudergeleding. De heer Lammers stopt als lid van de MR.

Als u belangstelling heeft om in het nieuwe schooljaar de MR te komen versterken, kunt u zich aanmelden bij de voorzitter, mevrouw De Heus. Graag ontvangt zij een mail met uw motivatie.

Met vriendelijke groeten,  namens de MR, Annemarie Brinksma, secretaris


Binnen de ons overkoepelende stichting Onze Wijs is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

Hierin is van elke school die onder de koepel valt een ouder en leerkracht vertegenwoordigd. Deze hoeven overigens niet per se zitting te hebben in de MR van hun school. In de GMR worden regelingen en ontwikkelingen besproken, die voor elke school gelden en door het bestuur gestuurd worden. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement, dat gekoppeld is aan het MR-reglement.

Momenteel is er in de GMR een vacature in de oudervertegenwoordiging. We zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die namens Het Kompas zitting wil nemen in de GMR om op deze wijze de belangen van Het Kompas te vertegenwoordigen. Heeft u interesse, meldt u zich dan bij mevrouw De Heus.

Documenten MR

Notulen MR 1 schooljaar 2016-2017 – Google Documenten

Notulen MR 2 schooljaar 2016-2017 – Google Documenten

Instemming_Andere_Tijden